Loading...

KANCELARIA KLMLEGIS szanuje Państwa prywatność oraz chroni przetwarzane dane osobowe. Niniejsza informacja ma na celu wyjaśnienie zasad przetwarzania danych osobowych w  kancelarii.

1. Administrator:
Administratorami Państwa danych osobowych są adwokaci i radcowie prawni działający w ramach Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych KLMLEGIS z siedzibą w Katowicach, przy ul. Tadeusza Kościuszki 173: 

  • Radca Prawny Agata Kalamarz „Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych KLMLEGIS Radca Prawny Agata Kalamarz” (NIP: 9542287020, REGON: 240261186),
  • Adwokat Maciej Lewko „Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych KLMLEGIS Adwokat Maciej Lewko” (NIP: 9542573636, REGON: 241780534),
  • Radca Prawny Róża Lewko „Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych KLMLEGIS Radca Prawny Róża Lewko” (NIP: 6443292594, REGON: 242643762) oraz 
  • Adwokat Ewa Mniszek „Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych KLMLEGIS Adwokat Ewa Mniszek” (NIP: 6252354597, REGON: 243400748),
    (dalej łącznie: „KANCELARIA”).

2. Cele przetwarzania danych:
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez KANCELARIĘ wyłącznie w związku z realizacją umowy o świadczenie usług prawnych zawartej z Klientem KANCELARII (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO), jak również na podstawie prawnie uzasadnionych interesów administratora, w szczególności dla celów marketingu usług własnych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. F RODO, przy każdorazowym przeprowadzeniu testu równoważenia interesów) oraz w celach księgowych (na podstawie   art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

3. Środki ochrony danych
KANCELARIA zapewnia zastosowanie środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych dla zapewnienia poufności, integralności, rozliczalności i ciągłości przetwarzanych danych oraz nadzoruje przestrzeganie zasad ochrony danych określonych w prowadzonej dokumentacji przetwarzania danych osobowych i obowiązującej Polityce bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w KANCELARII.

4. Realizacja praw:
Zapewniamy realizację Państwa praw zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), w tym prawa dostępu do swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, prawa do przenoszenia danych, a także prawa wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych. W tym zakresie prosimy o bezpośredni kontakt z KANCELARIĄ za pośrednictwem poczty e-mail (office@klmlegis.pl).

5. Okres przetwarzania danych:
Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres obowiązywania umowy, a po jej rozwiązaniu lub po zakończeniu jej obowiązywania – przez okres przedawnienia roszczeń wobec KANCELARII lub Klienta (6 lat). W przypadku przetwarzania danych w oparciu o uzasadniony interes administratora dane będą przetwarzane do momentu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu, natomiast dane przetwarzane w celach księgowych – przez okres wymagany przepisami prawa, tzn. 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

6. Odbiorcy danych:
Przewidywanymi odbiorcami Państwa danych osobowych są pracownicy i współpracownicy KANCELARII oraz podmioty, którym KANCELARIA powierzy przetwarzanie danych oraz pracownicy i współpracownicy tych podmiotów (w szczególności dostawcy usług teleinformatycznych, firmy kurierskie i pocztowe, podmioty wspierające KANCELARIĘ w świadczeniu usług prawnych) – w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania tych danych. 

7. Przekazywanie danych:
Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego tylko w przypadku, gdy jest to niezbędne do świadczenia usług prawnych przez KANCELARIĘ, przy czym administrator zapewnia, iż w przypadku przekazywania danych do państwa trzeciego będzie się to odbywać w sposób zapewniający odpowiedni sposób ochrony.